HSK    Information:   Historisk
  dok_hev_04.html
 


Tilbage:  Top

Tilbage:  menu 

 

 

 

 


HSK-logo-2

  Stiftet den 27. februar 1927


Jubilæumsskrift:  1927-2002

Haandværkerforeningens ældste klub fejrer 75 års jubilæum.

 

Søndag, den 27. februar 1927 samledes er række bedsteborgere – alle håndværkere –
 i restaurant Allégade 10 på Frederiksberg, hvor "Haandværkerforeningens Skydeklub" og "Haandværkerforeningens Kegleklub" holdt fællesmøde med dagsorden om sammenslutning af de
 2 foreninger.

Af det forholdsvis korte referat i forhandlingsbogen fremgår, at forslaget vedtoges med alle stemmer (der er ingen oplysning om, hvor mange deltagere der var), og med valg af foreningens første formand, tømrermester Peter Pedersen. Han døde desværre allerede året efter, og afløstes af skotøjsfabrikant M. P. Rasmussen.

De fremmødte mestre fra forskellige håndværksfag var gemytlige, og det kan ikke undre, at klubbens slagord "KRUDT – KUGLER OG KEGLER" blev opfundet på stiftelsesdagen.

Sammenslutningen af de 2 foreninger skete på opfordring af Haandværkerforeningens daværende formand, oldermand, civilingeniør K. V. Koch, som kaldte skydning og keglespil for foreningens sandkasse, forstået som et sted hvor medlemmerne kunne slappe af og lege lidt sammen.

Kegleklubben var stiftet i år 1916, men først i 1917 havde klubben skaffet tilstrækkelige midler til at kunne kåre den første keglekonge, snedkermester Peter Julius Hansen. Det fremgår af et senere referat, at udgiften til kongegevinsten "Pokalen" vistnok faldt den daværende kasserer, bagermester Th. Wolbrecht meget for brystet (citat: "så temmelig ubelejlig så han overlod den ikke Taknemlige Embede til B. Bech").

Skydeklubben var officielt stiftet i 1857, men ifølge forskellige historiske kilder, herunder Arthur G. Hassøs værk om Haandværkerforeningens historie, kunne den sandsynligvis føres yderligere ca. 100 år tilbage, hvor Den Kongelige Skydebane på Vesterbro lagde lokaler til håndværkeres skydning, kegle og kortspil.

I dag er det naturligt at spørge, om der var kvinder med ved stiftelsen. Svaret er klart og enkelt: NEJ. Hvorfor det ikke var tilfældet vides ikke.

Nyheder i 1927: Ifølge Berlingske Tidendes udgivelse den 27. februar var nogle af hovedoverskrifterne:

  • Statsbanerne har nu 15 millioner i underskud
  • Der graves ud til Lillebæltsbroen
  • Moskva truer England med brud
  • Polsk ængstelse for Tyskland
  • Influenza-epedimi landet over.

Udpluk/anekdoter fra HSK’s forhandlingsprotokoller og andre kilder:

År 1927: Klubbens første mødeaften: mandag den 9. maj 1927 klokken 18.00, i Frederiksbergs Selskabslokaler, Allégade 10.

Den første Fuglekonge bliver bøssemager C. O. Tesch.

Medlemsantallet er 37, fordelt på 11 skytter og 26 keglespillere.

År 1930: Tømrermester Johs. Alkjær vælges som formand. Et hverv han røgter i 26 år, hvor han bl.a. lagde klubaftener og den årlige fugleskydning i faste rammer.

Ved årets kongefest, der afholdtes i Haandværkerforeningens store sal var der ca. 150 deltagere.

År 1939: Fugleskydningen den 4. september: " Deltagelsen var ikke særlig stor – muligvis var det den spændte Verdenssituation der satte sit Præg på Dagen.

År 1940: På et tidligere møde var Generalforsamlingen fastsat til den 18. april, - men da der denne Dag skulde være Mørklægningsprøve i København, måtte Bestyrelsen se sig om efter en anden dag.

Ved Kongefesten den 24. oktober åbnede formanden Festen ved først at byde velkommen og dernæst at udbringe et leve for h. Majestæt Kong Christian X – der blev kraftigt bekræftet af hele Selskabet. Festalen var i Aar smykket med de nationale Farver …. Flagene var venligst overladt Klubben af Holger Johannesen.

År 1943: Daværende kasserer, oldermand og kobbersmed Herman Christiansen, forærede klubben en malmklokke med tilhørende –hammer, samt et silkeflag på stang. Christiansen "gemte" under krigen noget malm for tyskerne, hvilken malm så den gode kobbersmed i stedet brugte til støbningen af HSK’s dirigentklokke, som er i brug den dag i dag, tillige med flagstangen. Malmhammeren forsvandt desværre for mange år siden efter et møde i restaurant Allégade 10.

Den 6. september måtte Klubben efter anmodning aflevere sine rifler og ammunition til politiet. I stedet overgik man til at skyde med luftbøsser.

År 1944: P.g.a. spærretid og mødeforbud aflyses årets Fugleskydning, der var fastlagt til den 10. juli. Bestyrelsen beslutter dog den 7. august, alligevel at afholde Fugleskydningen den 14. august.

År 1945: Kassereren oplyser, at der er indsamlet 388 gram sølv til den nye vandrepokal.

På generalforsamlingen den 13. april meddeler formanden, at restauratøren i Allégade 10 måtte lukke etablissementet p.g.a. varemangel.

Ved sæsonåbningen den 7. maj talte formanden, Johs. Alkjær om den store Lykke der var vederfaredes Danmark – efter Tysklands fuldstændige Nederlag og Kapitulation den 5. Maj.

I 1946 fremkommer den første miljøklagesag i foreningens historie: I brev af 27. juni gør restauratøren af Allégade 10 tømrermester Alkjær opmærksom på, at "der har været gentagne klager over Skyderiet, og den dermed følgende Støj, fra de omkringboende beboere". Restauratøren anfører videre bl.a. " at hvis Beboerne klager til Politiet, hvad de truer med …., så bliver Skydebanerne nedlagt med det samme".

År 1949: I Haandværkerforeningens blad for den 5. maj står bl.a. følgende om HSK: Nogle skyder, nogle spiller kegler, nogle tæver i kortene, nogle gør knæbøjninger og andre gør "armbøjninger" – ja, der er endog nogle, der har fået lavet sig en sandkasse, hvor de kan få lov til at bygge uden materialerestriktioner. Alt foregår under de hyggeligste former, og alle går derfra forfriskede til at møde ugens genvordigheder.

År 1952: Klubben fejrer sit 25- års jubilæum. Medlemstal: 110.

År 1954: Årets Fugleskydning blev en sejlivet affære, man starte kl. 13.15, og først kl. 21.25 lykkedes det Johs. Andersen "ved et lykketræf" at få pladen til at falde. Præmieuddelingen fandt passende sted ved en guldbajer.

År 1955: Ved generalforsamlingen udtrykte formanden, Johs. Alkjær bl.a., at de nye medlemmer må indstille sig på, at tonen er fri derude i Allégade, hvor de gælder om at sætte humøret op, og bidrage til sammenholdet medlemmerne imellem. Vi vil have lov til derude at føre et frisprog, da vi ikke har lillemor derhjemme til at holde igen på os.

År 1958: Årets Fuglekonge, Johs. Andersen rejste sig og udtalte følgende kongeord: Da jeg i morges kl. 6 røgtede åleruser ved Havnsø Stand havde jeg ingen tanke for at blive fuglekonge i aften, der var 1% teori og 99% held i det spil; jeg håber at kunne bære kongeværdigheden med ære i en klub, hvor alt er tilladt, - bare ikke at blive fornærmet.

År 1963: Fuglekongen fejredes hvert år ved bl.a. at få overrakt foreningens gule skærf med sølvemblemer. Imidlertid bortkommer skærfet ulykkeligvis i 1963, - hvorhen er aldrig opklaret -, og klubbens daværende formand, konditor E. Rosenvinge Hansen disponerer frejdigt kr. 1.950 fra Pokalfonden. Tilbuddet fra sølvsmed Sigurd Enna lød oprindelig på kr. 2.100 + etui kr. 100, men med håndværkssnilde lykkedes det at få prisen ned på kr. 1.950 inkl. etui.

År 1965: Tømrermester Svend Storm, næstformand i Haandværkerforeningen, overrækkes blomster for sit 25 års medlemskab af HSK. Storm takkede og meddelte, at han kun én gang havde vundet - en spegepølse -, men det var jo ikke så meget for gevinsternes skyld, som for det gode venskab og kammeratskab mellem gamle og unge, at han kom i klubben.

År 1971: Af HSK’s referat fra formandsmødet fremgår, at der viser sig vanskeligheder med bygningsmyndighederne for indretning af skyde- og keglebaner i Bredgade 41. T. Jansen og Holger Johannesen enedes om at fremme bygningen af et nyt hus på en ledig grund på Tuborgvej i Håndværkerhaven, hvor hele kælderetagen bliver indrettet med skyde-, kegle- og bowlingbaner samt cafeteria. Dette forventes dog at vare en rum tid, ca. 3 til 5 år.

År 1972: Klubaftenerne henlægges til mødelokalerne hos Forsvarsbrødrene (i Gothersgade), der har automatiske skydebaner.

År 1977: Klubbens 50 års jubilæum afholdes på Orchide Terrassen, idet man den dag ikke kunne få plads i Moltkes Palæ. 

Haandværkerforeningens tidligere formand, Erling Møller-Nielsen, overrakte derefter klubben en formandskæde med ordene "et minde om fortid og nutid".

Medlemstal: 69.

År 1988: De nuværende klublokaler, i kælderetagen under Haandværkerforeningens Plejehjem, indvies.

År 1989: "Pigernes" kegleklub starter den 13. marts, med Lily Jensen som igangsætter, og mødes herefter den anden onsdag i hver måned.

År 1995: El-installatør Carl Broman vælges til formand i HSK, og genoptager bl.a. en flot tradition med velskrevne sange til især Kongefesten.

År 1996: Ved årets fugleskydning opleves den nok mest genstridige fugl i klubbens historie; hele 532 skud måtte der til inden Fuglekongen, - i al beskedenhed, forfatteren af dette lille festskrift – kunne kåres. For fuldstændighedens skyld erindres her om 1958-fuglekongens ord: der var 1% teori og 99% held i det spil.

År 1997: Klubben fejrer på festlig vis sin 70-års "fødselsdag", og selv samme dag fejrer klubbens nestor fhv. konditor E. Rosenvinge Hansen sit 70-årige medlemskab.

År 2000: Fhv. konditor E. Rosenvinge Hansen fyldte 100 år den 13. maj, og samme år, i oktober, runder han sit 75 års jubilæum i Haandværkerforeningen. Klubbens gave – en stor kasse cigarer – blev modtaget med et anerkendende, frydefyldt nik. 

På bestyrelsesmøde den 12. april besluttes, at udnævnte klubbens mangeårige medlem og store bidragsyder, barbermester Peter Berthelsen, til æresmedlem.

År 2001: I klublokalerne i Haandværkerhaven 49 indvies klubbens anegalleri, med billeder af samtlige af klubbens æresmedlemmer, formænd og fuglekonger (sidstnævnte dog alene for de sidste ca. 35 år). Galleriet er skabt på initiativ og med stor flid at klubbens næstformand, fhv. snedkermester Henry Rasmussen.

År 2002: Medlemstal: 40.

Afslutning:

Ovenstående er på ingen måde en fuldstændig fremstilling af klubbens liv og virke, og der er alene af pladshensyn udeladt fortællinger/bemærkninger om mange af klubbens medlemmer, velgørere og støtter gennem klubbens historie. Det har alene været hensigten at give en form for strejf af klubbens historie gennem det tilgængelige materiale.

Undlades skal det imidlertid ikke at fremhæve den velvilje og bevågenhed, som klubben altid har haft fra sin "moder" – Haandværkerforeningen i København.

KRUDT – KUGLER  og KEGLER

Poul Randrup
       Sekretær i  HSK


Forkortet version (webmaster/orp).

      <<  Tilbage